Inleiding
We gaan samenwerken, super leuk! Wij kijken ernaar uit en zetten onze expertise met veel plezier in om maatschappelijke impact te realiseren. In onze – door jullie ondertekende – offerte hebben we opgeschreven wat wij voor jullie gaan doen. 

Firma Twist gaat samenwerkingen aan op basis van vertrouwen, in goed onderling overleg en vanuit het uitgangspunt dat we er samen altijd uit zullen komen. Mocht het nodig blijken om de opdracht te wijzigen, aan te scherpen of aan te vullen, bespreken we graag met elkaar de wensen en mogelijkheden. 

De grote Vladimir Lenin zei altijd: “vertrouwen is goed, controle is beter”. Bij Firma Twist zijn we van het omdenken en zeggen we liever: “controle is goed, vertrouwen is beter!”. Toch zijn wij, hoe saai ook, wettelijk verplicht om een aantal zaken vast te leggen in Algemene Voorwaarden, oftewel, de ‘kleine lettertjes’. Deze beperken we bij Firma Twist graag tot het minimum om je niet lastig te vallen met tientallen juridische artikelen. Het is puur bedoeld om ons beiden te helpen als we ergens onverhoopt toch niet uitkomen. Wij gaan daar natuurlijk niet van uit en hebben zin om samen aan de slag te gaan.

Met excuses voor dit saaie epistel dat hierna volgt, wensen we je toch veel leesplezier!

Inhoud

Artikel 1.  Definities
Artikel 2.  Waarvoor zijn deze voorwaarden?
Artikel 3.  De start van onze samenwerking
Artikel 4.  Wat kun je van ons verwachten?
Artikel 5.  Wat verwachten wij van jullie?
Artikel 6.  Geheime informatie
Artikel 7.  Firma Twist methodiek
Artikel 8.  Tijd is geld
Artikel 9.  Ontevreden?
Artikel 10. De einddatum is in zicht
Artikel 11. Aansprakelijkheid
Artikel 12: Helaas gaat het feest niet door
Artikel 13. Vervaltermijn
Artikel 14. Toch een kleine wijziging nodig
Artikel 15. Vrouwe Justitia

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben we het over:

Wij: dat is Firma Twist, oftewel de opdrachtnemer in dit geval
Jullie: dat is jouw organisatie, ook wel bekend als onze samenwerkingspartner en
de officiële opdrachtgever

Overeenkomst: dat is de getekende offerte of samenwerkingsovereenkomst waarin de
details van onze samenwerking staan beschreven. 
Opdracht: dat zijn afspraken die we samen hebben gemaakt over de werkzaamheden
die wij zullen uitvoeren in opdracht van jullie met een afgesproken begin- en
einddatum. Deze afspraken staan beschreven in onze offerte .

Artikel 2. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen jullie en ons over de dingen die wij voor jullie gaan doen. Andere voorwaarden zijn er niet, tenzij wij het daar samen over hebben gehad en wij die met elkaar hebben gedeeld. 

Artikel 3. De start van onze samenwerking

De samenwerking tussen jullie en ons start op het moment dat de door jullie getekende offerte door ons is ontvangen of op het moment dat jullie op een of andere wijze, maar wel uitsluitend schriftelijk, hebben laten weten dat we met elkaar ‘in zee’ gaan.

Artikel 4. Wat kun je van ons verwachten?

Wij zijn je nieuwe collega’s, want als wij een opdracht aangaan, heb je er een team bij. Wij voelen ons net zo verantwoordelijk voor het project als jijzelf. Je kunt daarbij rekenen op een fijne dosis menselijkheid. Dat wil zeggen: oprechte interesse in elkaar en aandacht voor wat er speelt, zichtbaar en onzichtbaar. En ons gevoel voor humor krijg je er gratis bij.

Wij doen ons werk naar beste eer en geweten en zetten onze expertise graag in om plannen in beweging te zetten, te houden en/of te versnellen. We tonen daadkracht en hanteren daarbij ons BAM.BAM.BAM principe. Je hoeft ons niets uit te leggen over het sociaal domein en de thema’s die daarin spelen. Wij kennen het veld, de dynamieken, de spelers, de politiek, de inhoud… Je hoeft dus niet bij 0 te beginnen om ons wegwijs te maken. En we heten niet voor niets Firma Twist; we bekijken de situatie vanuit verschillende perspectieven. We geven er graag een nieuwe, verrassende draai aan. Als rasoptimisten vinden we altijd een weg; rechtsom, linksom of ondersteboven.
 
Natuurlijk houden wij jullie altijd op de hoogte van de uitvoering en de voortgang van de opdracht. En informeren wij jullie over eventuele veranderingen van financiële aard en/of over overeenkomsten die wij wellicht moeten aangaan met derden om de opdracht goed te kunnen uitvoeren. 

Artikel 5. Wat verwachten we van jullie?

Stuur ons alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht belangrijk is. Het kan zijn dat wij méér informatie, documenten etc. nodig hebben om de opdracht goed te kunnen uitvoeren. Wij zullen jullie daar dan tijdig om vragen. Jullie staan in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alles dat jullie aan ons sturen, ook als dat van derden afkomstig is.

Artikel 6. Geheime informatie

Dat klinkt heel spannend, maar het is niet toegestaan om informatie die wij aan elkaar geven te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het is bedoeld. Tenzij wij daar schriftelijke afspraken over hebben gemaakt, mogen jullie ook geen van de uitingen van Firma Twist openbaar maken die niet zijn opgesteld of gedaan met de bedoeling die met anderen te delen. Jullie zullen er ook voor zorgen dat derden niet van deze bedoelde inhoud kennis kunnen nemen. Wanneer er anderen worden ingezet om deze opdracht te kunnen uitvoeren, gelden ook voor hen deze afspraken over geheimhouding. 

Artikel 7. Firma Twist methodiek

Wij werken volgens onze eigen methodiek. Deze methode behoort tot het Intellectueel Eigendom van Firma Twist en zetten wij in om onze opdrachten te kunnen uitvoeren. We moeten nu even streng zijn, want wij hechten nogal aan ons eigen ‘recept’. Het is jullie dan ook uitdrukkelijk verboden de Twist-methodiek, in de ruimste zin van het woord, te gebruiken voor jullie eigen doelstellingen. Alles dat voortkomt uit onze werkzaamheden voor jullie, dragen wij uiteraard aan jullie over.

Artikel 8. Tijd is geld

We moeten het natuurlijk ook hebben over geld, want zelfs bij Firma Twist draait de kachel niet voor niets. In de overeenkomst staat wat de vergoeding is voor onze werkzaamheden. Deze vergoeding brengen wij per maand, per kwartaal of na voltooiing van de opdracht bij jullie in rekening, tenzij we hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle verschuldigde bedragen wordt omzetbelasting in rekening gebracht.

Onze uurtarieven worden jaarlijks verhoogd en geïndexeerd. Het zou kunnen dat de ontwikkelingen in de markt of stijgende kosten ons verplichten het honorarium aan te passen. Dit soort prijsverhogingen zullen we jullie altijd tijdig laten weten en uiterlijk één maand voordat genoemde wijzigingen officieel ingaan.

Wij gaan ervan uit dat we ons allebei aan de gemaakte financiële afspraken houden. Als er   onverhoopt toch een probleem ontstaat waardoor jullie onze factuur niet kunnen betalen, laten we dan samen zoeken naar een goede oplossing. Dit zou natuurlijk de allerstrengste leveringsvoorwaarde moeten zijn, maar bij Firma Twist zijn we heel begripvol en snappen we dat het leven vol leuke en minder leuke verrassingen zit . We vinden met elkaar  vast wel een betalingsregeling die past bij de medemenselijke denk- en werkwijze van Firma Twist. 

Artikel 9.   Ontevreden?

Als jullie ontevreden zijn over een door ons  opgeleverd eindproduct, willen wij dat graag zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 30 dagen na oplevering horen. Om misverstanden te voorkomen; het feit dat jullie niet tevreden zijn betekent niet dat jullie van je betalingsverplichting af zijn. We zullen met elkaar naar mogelijke oplossingen kijken om zaken te herstellen of te verbeteren om ervoor te zorgen dat jullie uiteindelijk wel tevreden zijn. Mocht Firma Twist nu echt in gebreke zijn gebleven, dan zullen wij uiteraard kijken naar de financiële afspraken die wij hebben gemaakt.

Artikel 10. De einddatum is in zicht

Wij zullen de opdracht in principe uitvoeren binnen de termijn die wij samen hebben afgesproken. De ervaring leert dat er omstandigheden kunnen ontstaan waardoor die termijn niet (meer) gehaald kan worden. Laten we hier dan vanuit beide kanten scherp op zijn en elkaar hiervan tijdig op de hoogte brengen zodat we afspraken kunnen maken over een nieuwe leverings- of einddatum. 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Wij zijn aansprakelijk als er sprake is van een toerekenbare tekortkoming, jullie ons schriftelijk in gebreke hebben gesteld en ons daarbij hebben gesommeerd om de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen, eventuele schade te beperken of op te heffen én wij aan deze sommatie niet of niet tijdig hebben voldaan. Als jullie kunnen aantonen dat jullie schade hebben geleden door een toerekenbare tekortkoming van ons, zijn wij voor die schade aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht, tenzij er aan onze zijde sprake zou zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. 

Artikel 12: Helaas gaat het feest niet door

Het kan voorkomen dat jullie een opdracht, na tekenen van de offerte, moeten annuleren. Dat is natuurlijk vervelend, maar we zullen dan de termijn en de reden van annuleren betrekken bij de annuleringsregeling en jullie een redelijk voorstel doen. Als wij al begonnen zijn met de uitvoer van de opdracht, zullen we in elk geval de reeds gemaakte kosten in rekening moeten brengen.

Bij meerjarige overeenkomsten kunnen zowel jullie als wij de samenwerking opzeggen, rekening houdend met een opzeggingstermijn van één maand, tenzij we daar andere afspraken over maken. Opzeggingen moeten altijd schriftelijk gedaan worden. Als jullie de overeenkomst tussentijds opzeggen, hebben wij recht op een vergoeding voor het resterende deel van de overeenkomst die komt te vervallen. Deze vergoeding geldt niet als de opzegging is voortgekomen uit een tekortkoming van onze kant. Jullie zijn wel altijd gehouden aan het betalen van de reeds gemaakte kosten voor de tot dan toe verrichtte werkzaamheden. Als de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd, zullen wij er, in overleg met jullie, voor zorgen dat zaken goed worden overgedragen aan jullie. 
 
Voor de organisatie van onze Ideale(n) Diners is de situatie iets anders vanwege de inhuur/kosten voor catering, meubilair, personeel etc.
Bij deze diners is de regel dat bij een annulering bij… 

– minder dan 7 dagen voor het diner 100% in rekening wordt gebracht
– meer dan 7 dagen voor het diner 85% in rekening wordt gebracht
– meer dan 14 dagen voor het diner 60% in rekening wordt gebracht
– meer dan een maand voor het diner 35% in rekening wordt gebracht.
– langer dan 2 maanden voor het diner zijn er geen annuleringskosten.

Artikel 13. Vervaltermijn

Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van jullie naar ons, vervallen na één jaar na de start van onze overeenkomst / samenwerking. 

Artikel 14. Toch een kleine wijziging nodig

Wij mogen onze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen. De door ons gewijzigde Algemene Leveringsvoorwaarden gelden voor jullie vanaf 30 dagen nadat wij jullie schriftelijk van de wijziging op de hoogte hebben gesteld. Als jullie binnen die termijn schriftelijk aangeven toch bezwaar te hebben tegen de wijziging, dan blijven de ongewijzigde Algemene Leveringsvoorwaarden van kracht, totdat de opdracht is voltooid. 

Artikel 15. Vrouwe Justitia

Mocht het toch tot een geschil komen, zullen wij er alles aan doen om er met jullie in goed overleg uit te komen. Lukt dat om wat voor reden dan ook toch niet lukken, zal de kwestie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam, het rechtsgebied waarbinnen Firma Twist gevestigd is. Op de overeenkomst die jullie met ons hebben, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.