Bij Firma Twist houden we van zorgvuldigheid en respecteren wij de privacy van onze relaties en bezoekers. We hebben dit document opgesteld om aan te geven hoe we bij de uitvoering van onze werkzaamheden omgaan met de verzamelde en/of ontvangen persoonsgegevens. Firma Twist is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

Iedereen heeft recht op privacy
Wij hechten veel waarde aan ieders recht op privacy en zullen jouw persoonsgegevens beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en specifiek de Algemene Verordening Gegevens- bescherming EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 die in Nederland sinds 25 mei 2018 van toepassing is (“AVG”).

Het begrip ‘persoonsgegevens’ wordt in de AVG gedefinieerd als “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Van sommige gegevens, zoals jouw naam en contactgegevens, is het duidelijk dat dit ‘persoonsgegevens’ zijn. Maar ook minder voor de hand liggende gegevens, kunnen onder de definitie van ‘persoonsgegevens’ vallen. De soorten persoonlijke gegevens die wij verwerken, staan hieronder verder toegelicht.

​Welke persoonsgegevens gebruiken wij?
Voor het uitvoeren van onze werkzaamheden en leveren van onze diensten verzamelen we persoonlijke gegevens van onze opdrachtgevers en onze samenwerkingspartners. Daarnaast verwerken we persoonsgegevens van deelnemers aan bijeenkomsten / events, ontvangers van onze nieuwsbrief en van overige personen die contact met ons opnemen of van personen die wij direct benaderen voor deelname aan een interview, podcast etc.
Intern verzamelen we persoonsgegevens van onze eigen teamleden en stagiaires, van onze groep freelancers waarmee we actief samenwerken (Twist & Co),  van sollicitanten.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Bij zakelijke relaties zoals opdrachtgevers/ samenwerkingspartners/ nieuwsbrief abonnees / deelnemers aan events etc:

Bij interne medewerkers / Twist & Co freelancers /  sollicitanten:

Gevoelige persoonsgegevens
Firma Twist heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van of over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen dat alleen niet controleren. Wij adviseren daarom dat ouders betrokken zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kun je voorkomen dat er gegevens over je kind worden verzameld. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan vooral even contact met ons op. Dan verwijderen wij direct deze informatie.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Over het algemeen geldt een maximale bewaartermijn van 7 jaar om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 

Als gegevens niet meer relevant of noodzakelijk zijn, zullen we deze persoonsgegevens eerder verwijderen. Voor sollicitanten geldt een bewaartermijn van maximaal 4 weken na afronding sollicitatieproces, tenzij met goedkeuring van de sollicitant de gegevens langer bewaard mogen worden. Voor de freelancers geldt de bewaartermijn zolang de samenwerking duurt en maximaal 7 jaar na beëindiging van de samenwerking. Voor de teamleden van Firma Twist geldt tevens de maximale termijn van 7 jaar na het beëindigen van het dienstverband.

Onze relaties kunnen zichzelf op elk moment uitschrijven voor het ontvangen van de nieuwsbrief of bij ons aangegeven dat zij niet meer benaderd willen worden voor bepaalde activiteiten.

Delen van persoonsgegevens
Firma Twist verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan anderen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Firma Twist neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op.  

Geautomatiseerde besluitvorming
Onze dierbare computers kunnen soms de neiging hebben om voor zichzelf te beginnen. Firma Twist neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Firma Twist tussen zit. 

Cookies, of vergelijkbare technieken
Firma Twist gebruikt zogenaamde functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Firma Twist gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die het surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. 

Bij je eerste bezoek aan onze website informeren wij je over deze cookies en vragen je toestemming voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:  https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op de website van Firma Twist worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt natuurlijk het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast kun je altijd je toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Firma Twist. Je hebt het recht op ‘gegevensoverdraagbaarheid’. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar bambambam@firmatwist.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage echt door jou is gedaan, hebben wij een kopie van je identiteitsbewijs nodig. We reageren dan binnen vier weken op je verzoek. Er is altijd nog de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens
Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Binnen onze organisatie is Nienke Hagenbeek onze functionaris Gegevensbescherming. Je kunt haar bereiken via nienkeh@firmatwist.nl

Algemene contactgegevens:
Firma Twist BV
Lekstraat 54-H
1079 ES Amsterdam
www.firmatwist.nl
bambambam@firmatwist.nl

ⓒ Amsterdam, oktober 2023